سختی گیر مکانیکی

سختی گیر مکانیکی (water sofetner) ، یا سختی گیر های تبادل یونی، رایج ترین انواع سختی گیر در بازار هستند. کاندیشنر های شیمیایی و فیزیکی، اگرچه گاهی اوقات به عنوان ” نرم کننده ” به آنها رجوع می شود، اما مواد معدنی سخت را از آب پاک نمی کنند،

بلکه از ته نشنین شدن یا چسبیدن آنها به سطوح، جلوگیری می کند. تنها راه حل برای نرم کردن آب سخت، پاک کردن مواد معدنی کلسیم و منیزیم، از آب می باشد. فقط سختی گیر های تبادل یونی (یا همان رزینی) و برخی روشهای فیلتراسیون، این کار را انجام می دهند. (water sofetner) ، یا سختی گیر های تبادل یونی، رایج ترین انواع سختی گیر در بازار هستند. کاندیشنر های شیمیایی و فیزیکی، اگرچه گاهی اوقات به عنوان ” نرم کننده ” به آنها رجوع می شود، اما مواد معدنی سخت را از آب پاک نمی کنند، بلکه از ته نشنین شدن یا چسبیدن آنها به سطوح، جلوگیری می کند. تنها راه حل برای نرم کردن آب سخت، پاک کردن مواد معدنی کلسیم و منیزیم، از آب می باشد. فقط سختی گیر های تبادل یونی (یا همان رزینی) و برخی روشهای فیلتراسیون، این کار را انجام می دهند.

Mechanical softener (water sofetner), or ion-exchange water softener, water softener on the market are the most common types. Deep chemical and physical, sometimes referred to as “smooth” to them, but do not erase hard minerals from the water, but Nshnyn bottom or sticking to surfaces to prevent. The only solution is to soften hard water, wipe the minerals calcium and magnesium from the water. Just an ion exchange water softener (or resin), and some filtration techniques, the work they do.

Mechanical water softener (water sofetner), or ion-exchange water softener, water softener are the most common types on the market. Chemical and physical conditioner, although sometimes referred to as “smooth” look to them, but the hard minerals from the water is not clean,

But the bottom Nshnyn or stick to surfaces, prevent. The only solution is to soften hard water, remove calcium and magnesium minerals from water. Only an ion exchange water softener (or resin) and some filtration techniques, the work they do. (water sofetner), or ion-exchange water softener, water softener are the most common types on the market. Chemical and physical conditioner, although sometimes referred to as “smooth” look to them, but the hard minerals from the water is not clean, but the bottom Nshnyn or cling to surfaces, prevent. The only solution is to soften hard water, remove calcium and magnesium minerals from water. Only an ion exchange water softener (or resin) and some filtration techniques, the work they do.

مطالب مرتبط