دسته: مخازن جدار نازک

مخازن جدار نازک تحت فشار چیست

تنظیم میزان کلر آب

تنظیم میزان کلر آب

طبق استاندارد شماه 1011 ( ویژگیهای میکروبیولژیکی آب ) ایران میزان کلر آزاد باقی مانده در انتهای شبکه آبرسانی در شرایط عادی 0.8 – 0.5 میلی گرم در لیتر (...

مخازن زمینی (Reservoir Tank)

مخازن زمینی (Reservoir Tank)

مخازن زمینی (Reservoir Tank) مخازن زمینی به دو منظور ساخته می شوند. یکی برای ذخیره آب برای مصارف صنعتی بخصوص برای ساعات پیک و دیگری برای آتش نشای .بطور کلی...