دسته: مخازن جدار ضخیم

ساخت مخازن جدار ضخیم

تنظیم میزان کلر آب

تنظیم میزان کلر آب

طبق استاندارد شماه 1011 ( ویژگیهای میکروبیولژیکی آب ) ایران میزان کلر آزاد باقی مانده در انتهای شبکه آبرسانی در شرایط عادی 0.8 – 0.5 میلی گرم در لیتر (...