برچسب: ماده اولیه در ویژگی های کربن فعال

اثرات نوع ماده اولیه در ویژگی های کربن فعال

اثرات نوع ماده اولیه در ویژگی های کربن فعال

اثرات نوع ماده اولیه در ویژگی های کربن فعال کربن فعال ماده ای به شکل کریستال و سیاه رنگ است که به دلیل داشتن منافذ بسیار ریز و ساختار متخلخل...