راهنمای جهت خرید دیگ بخار

در زمان انتخاب دیگ های بخار فایرتیوپ علاوه بر ظرفیت وفشارکاردیگ، موارد دیگری مانند نوع سوخت ومشعل، تعداد پاسهای محفظه احتراق، وت بک یا درای بک بودن دیگ را نیز باید مورد توجه قرار دهید.


استفاده از سختی گیر و دی اریتور برای سیستم آب تغذیه دیگهای بخار الزامی است.
کیفیت تجهیزات جانبی از قبیل پمپ آب تغذیه، سوپاپ اطمینان، شیرتک ضرب تخلیه، پرشر سوئیچ ها، لِول کنترل ها، شیریکطرفه تغذیه، شیر اصلی خروجی بخار و تابلو برق ازعوامل مهم تضمین عملکرد پایداردیگ بخار می باشد.
مهمترین مزیت دیگ های بخارتولید شده توسط شرکت انرژی بخار گستر استاندارد بودن آنها و مواد مصرفی به کار رفته در آنها می باشد.

  In addition to the selection of boilers Fayrtyvp Vfsharkardyg capacity, other items such as fuel type Vmshl, Passing of the combustion chamber, Wet or Dry Beck being Beck boilers can also be considered.
Use a water softener, and deaerator for boiler feed water system is required.
Quality equipment such as feed water pump, safety valve, drain Shyrtk beat, Prshr switches, level controls, Shyryktrfh power, steam and electrical outlet valve steam Paydardyg performance guarantee is an important factor.
The main advantages of Steam Boilers Energy Company Wide Bkhartvlyd by their standards, and consumable materials used in them.

 Boiler in mushroom cultivation, mushroom boiler, boiler prices, Fayrtyvp boilers, boiler parts, boiler prices, price standing boiler, boiler prices laundry, sauna, steam boilers prices, boiler prices Arak Machine price small boilers, steam boilers advant

مطالب مرتبط