کاربرد رزین انیونی و رزین کاتیونی در سختی گیر آب

 کاربرد رزین انیونی و رزین کاتیونی در سختی گیر آب
آبهای مورد مصرف در صنایع و شرب در کشور ایران دارای املاح زیادی میباشند .املاح کلسیم و منیزیم از جمله عمده ناخالصی های آبهای کشور ایران به شمار می روند. مقدار بیش از حد این املاح، برای مصارف صنعتی  و بهداشتی و خوراکی آب مناسب نمی باشد.

سختی آب، عامل تشکیل رسوب در دیگهای بخار، مبدلهای حرارتی، برجهای خنک کننده و سیستمهای سرد کننده و … می باشد.

در صنایع نساجی و رنگرزی کیفیت باعث افت رنگ می شود  همچنین سختی بیش از حد آب باعث سوء هاضمه و بروز بیماریهای کلیوی در انسان می شود.
متداولترین روش برای حذف سختی آب و سختیگیری استفاده از دستگاه با سختی گیر رزینی می باشد. مواد شیمیایی مورد مصرف در سیستم سختی گیر معمولا” سیلیس و رزین کاتیونی و یا رزین انیونی میباشند .

در فرایند سختی گیری به منظور حذف کلسیم و منیزیم آب سخت از میان بستر رزینهای تبادل یونی که در داخل یک مخزن استوانه ای و عمودی قرار دارند، عبور می نماید. رزین تبادل یونی، سدیم موجود خود را با کلسیم و منیزیم موجود در آب جآبجا می نماید به گونه ای که آب عبوری از بستر رزین، بدون سختی و تنها حاوی نمکهای سدیم میباشد و در این شرایط کلسیم و منیزیم در داخل رزین جای گرفته اند. رزین سختی گیر دارای ظرفیت نامحدود نمی باشد و پیش از آنکه ظرفیت رزین سختی گیری اشباع گردد، می باید عملیات احیا سازی با محلول کلرید سدیم یا همان نمک متبلورانجام شود.
اگر رزین کاتیونی با محلول کلرور سدیم یا نمک شستشو داده شود، خاصیت سختیگیری خود را باز می یآبند و احیاء میگردند .

معمولا” جهت احیائ رزین از آب و نمک با غلظت 10 % باید استفاده شود. غلظتهای کمتر و یا بیشتر از 10 %  نمک اثر کمتری دارند و خلوص نمک عامل بسیار مهمی در احیاء مناسب رزین کاتیونی سختی گیر میباشد. ااگر از سنک نمک و نمک معمولی استفاده گردد بسبب ناخالصی در نمک عمر رزین بسیار کاهش می یآبد و رزین بطور کامل احیاء نمی گردد.
استفاده از آب چاه یا آب ورودی به کارخانه و یا شیر آب برای تهیه آب و نمک اشتباه دیگر اکثر کاخانجات و کارگاه ها میباشد که سبب میگردد ناخالصی آب مورد استفاده برای تولید آب و نمک احیا رزین دوباره به رزین انتقال می یآبد و احیای مناسب صورت نگیرد و عمر مفید رزین که بالای 5 سال میباشد کم گردد

توصیه میشود برای بار اول احیاء از آب مقطر استفاده گردد و برای دفعات بعد از آب سبک شده توسط دستگاه سختی گیرتان که در ظروف نگهداری برای احیاء ذخیره نموده اید استفاده نمائید و به هیچ عنوان از آب چاه و یا آب ورودی کارخانه برای تولید آب و نمک استفاده ننمائید که باعث عدم احیاء مناسب رزین بعلت داشتن املاح در خود میگردد و عمر رزین را بشدت کاهش میدهد.

متاسفانه بسیاری از کارخانه ها و صنایع به مسئله فوق بعلت عدم اگاهی توجه نمی نمایند و نیز کارگران مسئول احیا نیز خیلی از اوقات توجه لازم را ندارند.
استفاده از آبهای گل آلود و دارای مواد معلق و همچنین آبهایی که دارای املاح آهن، منگنز، مس و دیگر فلزات سنگین می باشند، رزین ها سختیگیری را زود فرسوده و آبدهی دستگاه سختگیر را کم می کنند. توصیه می شود قبل از دستگاه سختی گیر با رزین انیونی و کاتیونی ، مواد معلق آب، توسط یک فیلتر مناسب تا حدودی جدا شوند.

Anionic and cationic resins used Resins Akarbrd resin in water softener
Used in industries and drinking water in the country has a lot of minerals such as calcium and magnesium are .amlah Iranian waters are the major impurities. An overdose of this mineral water is not suitable for industrial use and oral health.
Hardness cause scale formation in boilers, heat exchangers, cooling towers and cooling systems and much more.

The textile and dyeing quality, color loss is hardly too much water also causes indigestion and renal diseases in humans.
The most common way to remove hard water and Skhtygyry-taker is using the device. Chemicals used in water softener system is “silica and a cationic resin or anion resin, respectively.

Softening process to remove calcium and magnesium in hard water through a bed of ion exchange resins inside a vertical cylindrical tank, it passes. Ion exchange resin, sodium, calcium and magnesium in the water displaced by the
So that water passing through the resin bed without difficulty and contains only sodium salts of calcium and magnesium in the resin and in this situation have taken place. Softener resin capacity is not unlimited, before softening resin capacity is saturated, you should resuscitation with sodium chloride or salt is Mtblvranjam.
If a cationic resin with a solution of
Rover sodium or salt is rinsed, find and restore the property to its Skhtygyry represented.

Usually “to restore the resin with water and salt concentration of 10% should be used. Concentrations less than or greater than 10% purity salt less effective and salt cationic softener resin is a key factor in proper restoration. Aagr of salt and salt pallidus be due to impurities in the salt normal life fully regenerated resin and resin can not be much reduced. do not use salt, which leads to lack of proper regeneration of resins because of their salts in the life of the resin is highly undermined.

Unfortunately, many plants do not pay attention to the above issue due to lack of awareness and responsible workers also frequently revived attention should not have.
Use the muddy waters and waters containing suspended solids and salts of iron, manganese, copper and other heavy metals, resins Skhtygyry early worn and discharge device are less strict. Recommended before softening plant with cation and anion resins, suspended solids, water, partly separated by a suitable filter Shvnd.nyvny and cationic resin in water softener
Used in industries and drinking water in the country has a lot of minerals such as calcium and magnesium are .amlah Iranian waters are the major impurities. An overdose of this mineral water is not suitable for industrial use and oral health.
Hardness cause scale formation in boilers, heat exchangers, cooling towers and cooling systems and much more.

The textile and dyeing quality, color loss is hardly too much water also causes indigestion and renal diseases in humans.
The most common way to remove hard water and Skhtygyry-taker is using the device. Chemicals used in water softener system is “silica and a cationic resin or anion resin, respectively.

Softening process to remove calcium and magnesium in hard water through a bed of ion exchange resins inside a vertical cylindrical tank, it passes. Softener resin capacity is not unlimited, before softening resin capacity is saturated, you should resuscitation with sodium chloride or salt is Mtblvranjam.
If a cationic resin is washed with a solution of chloride of sodium, or salt, find and restore the property to its Skhtygyry represented.

Usually “to restore the resin with water and salt concentration of 10% should be used. Concentrations less than or greater than 10% purity salt less effective and salt cationic softener resin is a key factor in proper restoration. Aagr of salt and salt pallidus be due to impurities in the salt normal life fully regenerated resin and resin can not be much reduced.Unfortunately, many plants do not pay attention to the above issue due to lack of awareness and responsible workers also frequently revived attention should not have.

Use the muddy waters and waters containing suspended solids and salts of iron, manganese, copper and other heavy metals, resins Skhtygyry early worn and discharge device are less strict. Recommended before softening plant with cation and anion resins, suspended solids, water, partly separated by an appropriate filter and anion resins Shvnd.karbrd cationic resin in water softener
Used in industries and drinking water in the country has a lot of minerals such as calcium and magnesium are .amlah Iranian waters are the major impurities. An overdose of this mineral water is not suitable for industrial use and oral health.
Hardness cause scale formation in boilers, heat exchangers, cooling towers and cooling systems and much more.

The textile and dyeing quality, color loss is hardly too much water also causes indigestion and renal diseases in humans.
The most common way to remove hard water and Skhtygyry-taker is using the device. Chemicals used in water softener system is “silica and a cationic resin or anion resin, respectively.

If a cationic resin is washed with a solution of chloride of sodium, or salt, find and restore the property to its Skhtygyry represented.

Capacity Sales Gyr, hard water, water softener installation water softener resin, softener resin Anyvny, Katyvny, water, water softener, water softener resin Katyvny, Katyvny, agriculture, water softener softener softener Rzyny, Kamr, Catalog Catalog Catalog hardly Gyr, Katlvg Pakmn, softener softener softener application Mghnatysy, Iran clarifier softening kit

مطالب مرتبط