دسته: شرکت زلال ایران

شرکت زلال ایران سختی گیر

مهمترین روش های تعیین درجه ی آلودگی فاضلاب

مهمترین روش های تعیین درجه ی آلودگی فاضلاب

 عبارتند از: 1- تعیین مقدارBiochemical oxygen demand تعیین BODعبارتست از تعیین مقدار اکسیژن لازم که باید به فاضلاب داده شود تا باکتریهای هوازی مواد آلی موجود در فاضلاب را اکسید...