فیلتر شنی و کربنی

فیلتر شنی جهت حذف ذرات معلق تا قطر 50 میکرون یا به بیان ساده کاهش کدورت آب و فیلتر کربنی به منظور حذف طعم، بو، رنگ، مواد آلی و کلر آزاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از قدیمی‌ترین روش‌ها استفاده از حوضچه‌های ته نشینی است

اما از کاربردی‌ترین روش‌های تصفیه، تصفیه با فیلتر های شنی (تند و کند) است که معمولاً برای جداسازی ذرات معلق کاربردی همه جانبه دارد. در صافی کربنی، آب از بستر ذغال کربن اکتیو گرانولی عبور کرده و رنگ و بوی آن توسط ذغال کربن جذب شده و در نتیجه آب خروجی بدون هر گونه طعم، بو و رنگی خواهد بود. فیلترهای کربنی معمولاً بعد از فیلترهای شنی در فرآیند تصفیه آب قرار می‌گیرند.

جنس بدنه فیلترهای شنی و کربنی می تواند استیل، FRP و یا کربن استیل با پوشش رنگ اپوکسی باشد و سیلیس با دانه بندی‌های مختلف یا دانه‌های کربن فعال درون این مخازن ریخته می‌شود. این فیلترها هر چند وقت یکبار با توجه به میزان مواد جامد موجود در آب اشباع شده و نیاز به شستشوی معکوس دارند. فرایند شست و شوی معکوس می تواند به صورت دستی ، نیمه اتوماتیک و یا اتوماتیک باشد.

Sand filter to remove particulate matter 50 microns in diameter, or simply to reduce the turbidity of water and carbon filter to remove flavor, odor, color, organic materials and free chlorine is used. One of the oldest methods of settling ponds, the applicable procedure of purification, filtration through sand filters (slow and fast) is usually applied to the separation of particles is all-encompassing. The filter carbon, granular activated carbon substrate pass water color by absorbing carbon coal, and consequently the effluent without any taste, odor and color will be. Sand filters, carbon filters are usually placed in the water treatment process.

The body can filter and carbon steel, FRP or carbon steel coated with epoxy paint and silica with different grading or activated carbon grains is poured into the tank. These filters from time to time depending on the amount of solids in the water saturated and needs to be backwashed. Washing the reverse process can be manual, semi-automatic or automatic alert

Boilers, industrial water treatment methods, sales, industrial water treatment, water treatment, domestic soft water, soft water, water treatment, household water treatment Tehran, Karaj, water treatment, water purification system water tek, Safe water system, installation of water treatment soft water, water site Safe, Safe water company, the price of water treatment water tek, the price of home water purification water tek

  • قیمت دستگاه تصفیه آب صنعتی

مطالب مرتبط