مشخصات فنی سیستم‌های UF

– واحد پیش‌ تصفیه شامل هیدرو سیکلون / فیلتر نوکس / فیلترهای شنی و کربن اکتیو از جنس استیل/ فایبر گلاس / کربن استیل

– واحد تزریق مواد شیمیایی شامل تزریق مواد ضد رسوب ، کلر و …

– واحد اصلی تصفیه شامل پمپ‌های مربوطه، فیلترهای الترا فیلتراسیو (UF )، محفظه تحت فشار از جنس FRP

– اجزاء کنترل هیدرولیکی و الکترونیکی شامل فشار سنج، جریان سنج، کنترل اتوماتیک (PLC ) و …

– لوله‌ کشی‌ها از جنس PVC-U

-شاسی استنلس استیل / کربن استیل پوشیده شده با رنگ اپوکسی

– The treatment consists of hydro cyclone / filter Nox / sand filters and activated carbon steel / fiberglass / carbon steel

– Injection unit includes injection of anti-fouling chemicals, chlorine, etc.

– The basic unit of the plant, including pumps, filters, ultra filtration (UF), chamber pressure of FRP

– Hydraulic and electronic control components such as pressure gauges, flow meters, automatic control (PLC) and …

– Kshyha tube made of PVC-U

-Shasy Stainless steel / carbon steel coated with epoxy paint

Semi-industrial water treatment, industrial water purification equipment, industrial water treatment sales, home water purification soft water, domestic water treatment Tehran, Karaj, water purifiers, water filtration system, Safe, Safe water machine, soft water by installing a water treatment system, water companies Safe, the price of soft water, domestic water treatment, water Purifier dealers, Resellers water purification soft water, water agencies Safe

مطالب مرتبط