سیستم های تزریق مواد شیمیایی

مواد شیمیایی در امر تصفیه آب و فاضلاب کاربردهای فراوانی دارد که معمولا به صورت تزریق با مقادیر مشخص استفاده می شود .

از این رو براساس نوع ماده از نظر غلظت، PH و میزان تزریق سیستمهای مختلفی طراحی و ساخته میشود .

برخی از این موارد استفاده از این سیستمها به شرح زیر است :

  • تزریق انواع مواد منقعد کننده و لخته ساز
  • تزریق مواد برای حذف کلر آزاد
  • تزریق مواد ضد رسوب
  • تزریق محلول ضدعفونی کننده کلر جهت میکروارگانیسم ها

It has many applications in water and wastewater treatment chemicals commonly used to inject specific amounts.
The material is based on the concentration, PH and injection systems are designed and built.
Some examples of these systems are as follows:
• Injection drug Mnqd and clotting mechanism
• pressure for removal of free chlorine
• Injection of anti-fouling
• injection of chlorine disinfectant for microorganisms

Industrial water and wastewater treatment, industrial water purification systems, industrial water treatment methods, injection solution, antiseptic Klr, chemical injection, injection of anti-fouling materials, water and wastewater treatment, chemical injection systems, materials for removal of free chlorine, materials Mnqd and clot Saz, the injection system, the microorganisms, the concentration of the substance, chemical injection packages

مطالب مرتبط