کربن فعال چیست

کربن فعال که در فرآیند تصفیه آب استفاده می شود، در اثر انجام عملیات حرارتی بر روی موادی که بنیان اصلی آنها کربن است تشکیل می شود و در سطح آن میلیون ها منفذ ، شکاف و حفره ریز میکروسکوپی وجود دارد. اگر به سطح کربن فعال ، به وسیله میکروسکوپ نگاه کنیم

سطحی مثل سنگ پا را مشاهده خواهیم کرد. این خلل و فرج روی سطح کربن فعال باعث می شوند که سطح تماس فیلتر کربن با آب بیشتر شود. به طوری که نیم کیلو کربن فعال ، سطحی معادل 60 تا 150 هکتار فراهم خواهد کرد. این منافذ میکروسکوپی مانند تله ای برای مولکولهای آلی بزرگ عمل خواهد کرد و همچنین مولکولهای آلی کوچک نیز جذب سطح کربن خواهند شد.

توانایی کربن فعال برای حذف برخی از میکروارگا نیزمها و مواد شیمیایی آلی ، به خصوص آفت کش ها ، تری هالومتان ها(THMs) که محصولات فرعی کلر زنی هستند ، تری کلرواتیلن (TCE) و PCB ، بستگی به عوامل مختلفی از جمله نوع و مقدار کربن استفاده شده ، طراحی فیلتر ، میزان جریان آب ، مدت زمان استفاده از فیلتر و نوع ناخالصی های موجود در آب دارد.

Activated carbon is used in the water treatment process,
The effect of heat treatment on the basis of the materials they are made of carbon and the level of the millions of pores, fine microscopic cracks and holes, there. If the surface of the activated carbon surface by a microscope look like we will see a pumice stone. The pores on the surface of activated carbon, carbon filtered water makes the surface more. So that a pound of activated carbon, equivalent to 60 to 150 acres will provide. The microscopic pores will act as traps for large organic molecules, and small organic molecules will absorb the carbon surface.
The ability of activated carbon to remove some of the micro-organisms and organic chemicals, especially pesticides,Trihalomethanes (THMs), which are byproducts of chlorination, Trichlorethylene (TCE) and PCB, depending on several factors including the type and amount of carbon used, the design of the filter, water flow rate, duration and type of filter impurities in the water.

Semi-industrial water treatment, industrial water treatment equipment, industrial water treatment sales, household water treatment Tehran, Karaj home water treatment system, water treatment system, Safe, Safewater system, water site Safe, Safe water company, water purification soft water prices, the price of water purification soft water, soft water, water purification equipment prices, household water treatment dealers in Karaj, Safe water agencies in Tehran

مطالب مرتبط