راهنمای خرید دیگ بخار

در زمان انتخاب دیگ های بخار فایرتیوپ علاوه بر ظرفیت وفشارکاردیگ، موارد دیگری مانند نوع سوخت ومشعل، تعداد پاسهای محفظه احتراق، وت بک یا درای بک بودن دیگ را نیز باید مورد توجه قرار دهید.


استفاده از سختی گیر و دی اریتور برای سیستم آب تغذیه دیگهای بخار الزامی است.
کیفیت تجهیزات جانبی از قبیل پمپ آب تغذیه، سوپاپ اطمینان، شیرتک ضرب تخلیه، پرشر سوئیچ ها، لِول کنترل ها، شیریکطرفه تغذیه، شیر اصلی خروجی بخار و تابلو برق ازعوامل مهم تضمین عملکرد پایداردیگ بخار می باشد.
مهمترین مزیت دیگ های بخارتولید شده توسط شرکت کاسپین ارتباط عرشیا استاندارد بودن آنها و مواد مصرفی به کار رفته در آنها می باشد.

Boiler Buying Guide
In addition to the selection of boilers Fayrtyvp Vfsharkardyg capacity, other items such as fuel type Vmshl, Passing of the combustion chamber, Wet or Dry Beck being Beck boilers can also be considered.
Use a water softener, and deaerator for boiler feed water system is required.
Quality equipment such as feed water pump, safety valve, drain Shyrtk beat, Prshr switches, level controls, Shyryktrfh power, steam and electrical outlet valve steam Paydardyg performance guarantee is an important factor.
The main advantages of Steam Boilers Energy Company Wide Bkhartvlyd by their standards, and consumable materials used in them…….

Standing boiler, electric boiler, industrial boiler type steam boiler, used boiler, boiler Fayrtyvb fiery pipes, boilers, Combined Fayrtyvb boilers, fire tube boilers, steam boilers Vatrtyvb, pot Bkharlvlh of blue, fin tubes, in water combustor tube

مطالب مرتبط