نویسنده: دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

مشخصات رزین پرولایت

مشخصات رزین پرولایت

مشخصات رزین پرولایت رزین نوعی ترکیب ساخته شده به صورت طبیعی و مصنوعی چسبناک که از مولکول های قطبی باردار تشکیل شده است این دانه های ریز بسیار متخلخل هستند...