کندانسور آب خنک

مزایا کندانسور آب خنک

    نیاز به فشار کمتری نسبت به هوا خنک دارند

    کنترل بهتری روی فشار کندانس دارند.

    آب انتقال حرارت بالای دارد این کندانسورها در ساز کوچک تر ساخته می شود.

معایب کندانسور آب خنک

    استفاده از آب در لوله ها منجر به خوردگی درون لوله می گردد.

    در دمای کاری پایین، احتمال یخ زدن کندانسه ها وجود دارد.

Benefits condenser cooling water

Requires less pressure than cool air, are

Have better control over the pressure condensate.

Water has a high heat transfer in the condenser instrument is made smaller.

Disadvantages condenser cooling water

The use of water in pipes can cause corrosion inside the pipes.

The low operating temperature, possibility of condensation freezing there.

مطالب مرتبط