مخازن ذخیره آب (Water reservoirs )

مخازن ذخیره آب (Water reservoirs )

در هر واحد صنعتی بر حسب میزان مصرف آب و برای تامین مصرف پیک مقدار ذخیره آب اهمیت دارد.که باتوجه به اهمیت بالای آن باید برای آب بندی مخازن اقدام نمود. مثلا در صنایع رنگرزی مصرف آب زیاد می باشد, همچنین احتمال خراب شدن پمپ چاه و یا قطع آب شهر و نظایر آن فاکتوری در تعیین میزان ذخیره آب است. بنابراین مقدار ذخیره آب تعیین کننده نوع مخزن ذخیره می باشد و نیز مقایسه اقتصادی خود فاکتوری در انتخاب نوع مخزن است. مثلا برج آب را برای هر نوع ظرفیتی می توان ساخت ولی اگر یک مقدار بالاتر ساخت آن اقتصادی نمی باشد و مخازن بتنی زمینی ارزانتر تمام می شود, در نتیجه همیشه باید پس از تعیین ظرفیت ذخیره لازم و بررسی مواد فنی یک مقایسه اقتصادی بین انواع مخازن ذخیره بعمل آید تا نوع مناسب از جهت فنی و اقتصادی مشخص شود. انواع مخازن ذخیره عبارتند از:

1- برج آب

2- مخازن زمینی

Storage Tanks (Water reservoirs)

In any industrial unit in terms of water consumption and peak consumption to ensure the water supply is important.
Given the high importance that it should be used for sealing cylinders. For example, in the dyeing industry consumes a lot of water,
The likelihood of a malfunctioning pump or water cut in wells and similar factors in determining the amount of stored water.
Appropriate to determine the technical and economic order. Types of tanks include:

1 Water Tower

2 underground tanks…

Zkhyrh, storage tanks, industrial water, water, water towers, air tanks, pressure vessels, tanks, water, walled tanks Fshar, Nazk, Zkhyrh, tanks, plastic tanks for water, tanks, poly tanks Zmyny, Nfty, Tanks Tanks Nft, Atyln, tanks, spherical tanks Kampvzyty,

مطالب مرتبط