برچسب: گاز اکسیژن خالص

دستگاه های تصفیه و ضدعفونی آب استخر

دستگاه های تصفیه و ضدعفونی آب استخر

دستگاه های تصفیه و ضدعفونی آب استخر: این سیستم برای ضدعفونی استخرهای خصوصی طراحی شده و در ابعاد استخرهای خانگی، استخرهای مجموعه های مسکونی و استخر هتل ها قابل استفاده...