برچسب: ژنراتورهاي گازي

ژنراتور ازن استخری

ژنراتور ازن استخری

ازن ژنراتورهای INSITUمیزان بالایی از ازن محلول و همچنین مخلوطی از اکسنده ها را مانند پراکسید هیدروژن و رادیکال های هیدرواکسید تولید می کنند که موجب تاثیر سریع تر فرایند...

ژنراتور ازن استخری مدلINSITU

ژنراتور ازن استخری مدلINSITU

ژنراتور ازن استخری مدلINSITU (تولید ازن از آب) ازن ژنراتورهای INSITUمیزان بالایی از ازن محلول و همچنین مخلوطی از اکسنده ها را مانند پراکسید هیدروژن و رادیکال های هیدرواکسید تولید...