برچسب: پراکسید هیدروژن

ژنراتور ازن استخری مدلINSITU

ژنراتور ازن استخری مدلINSITU

ژنراتور ازن استخری مدلINSITU (تولید ازن از آب) ازن ژنراتورهای INSITUمیزان بالایی از ازن محلول و همچنین مخلوطی از اکسنده ها را مانند پراکسید هیدروژن و رادیکال های هیدرواکسید تولید...