برچسب: ویژگی غشای اولترا فیلتراسیون ULTRA FILTRATION پلیمری

غشای اولترا فیلتراسیون ultra filtration پلیمری

غشای اولترا فیلتراسیون ultra filtration پلیمری

غشای اولترا فیلتراسیون ultra filtration پلیمری این غشا توانایی خالص سازی و جداسازی در ابعاد بزرگ را دارد چنان که می تواند ذراتی مانند چربی ها ، باکتری ها ،...