برچسب: هیدرولیکی

فیلتر پلاس

فیلتر پلاس

برای آب گیری لجن حاصل از فرآیند تصفیه می توان فیلتر پرس استفاده نمود . فیلتر پرس در فشارهای بالا عمل می کند .