برچسب: هوادهی گسترده

فرآیند لجن فعال – هوادهی ممتد EAAS

فرآیند لجن فعال – هوادهی ممتد EAAS

به طور کلی در فرآیند تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده (Extended Aeration) جریان از نوع اختلاط کامل ویا نهرگونه است ومدت زمان ماند هیدرولیکی نیز حدود ۱۸...