برچسب: مکانیکی

آشغالگیری مکانیکی

آشغالگیری مکانیکی

آشغالگیری یکی از فرایند های تصفیه فیزیکی می باشد که در این فرایند عمل حذف و جداسازی مواد جامد و شناور با قطر هایی بیش از ۵.٠ سانتی متر صورت...