برچسب: مقاومت بالا غشای اولترا فیلتراسیون ULTRA FILTRATION پلیمری

غشای اولترا فیلتراسیون ultra filtration پلیمری

غشای اولترا فیلتراسیون ultra filtration پلیمری

غشای اولترا فیلتراسیون ultra filtration پلیمری این غشا توانایی خالص سازی و جداسازی در ابعاد بزرگ را دارد چنان که می تواند ذراتی مانند چربی ها ، باکتری ها ،...