برچسب: فاضلاب های خانگی

اولین تصفیه ای که در تصفیه خانه ها در مورد فاضلاب خام انجام می گیرد

اولین تصفیه ای که در تصفیه خانه ها در مورد فاضلاب خام انجام می گیرد

 آشغالگیر، اولین تصفیه ایست که در تصفیه خانه ها در مورد فاضلاب خام انجام می گیرد. در ضمن آن مواد معلق درشت را از فاضلاب جدا می سازند. آشغالگیری، معمولاً...