برچسب: شناور الکتریکی

برج آب (ثقلی) (Elevated tank)

برج آب (ثقلی) (Elevated tank)

برج آب (ثقلی) (Elevated tank) برج آب می تواند علاوه بر ذخیره آب یک فشار استاتیک در شبکه ایجاد نماید. حسن برج آب در این است که اگر برق قطع...