برچسب: دی اریئیتور

نوع ساختمان و تجهیزات دستگاه هوزدا یا دی اریئیتور

نوع ساختمان و تجهیزات دستگاه هوزدا یا دی اریئیتور

نوع ساختمان و تجهیزات دستگاه هوزدا یا دی اریئیتور دستگاه دی اریئیتور جهت حذف گازهای محلول در آب بکار می رود و استانداردهای مهندسی در طراحی این دستگاه به منظور...