رعایت نکات ضروری در استفاده از دستگاه دی اریئتور

1-      هر شش ماه یک بار لازم است کل دستگاه مورد بازرسی فنی قرار گیرد ، بطوریکه عملکرد کنترل کننده سطح آب ، شیر ورودی و بخار آب ، فشارسنج و دماسنج کنترل شود .

2-      هر 10 روز یکبار انجام موارد ذیل ضروری است :

بیشتر بخوانیدرعایت نکات ضروری در استفاده از دستگاه دی اریئتور