برچسب: درجه‌ هیدروتاسیون

مقدار دفع یک ذره‌ خاص ، علاوه بر ظرفیت یونی به چه عوملی بستگی دارد

مقدار دفع یک ذره‌ خاص ، علاوه بر ظرفیت یونی به چه عوملی بستگی دارد

مقدار دفع یک ذره‌ خاص ، علاوه بر ظرفیت یونی به خواص زیر نیز بستگی دارد: • درجه تفکیک : به‌طورکلی ، مقدار تفکیک بیشتر ، مقدار دفع بیشتر ....