برچسب: تزریق کننده ازن

ژنراتور ازن استخری

ژنراتور ازن استخری

ازن ژنراتورهای INSITUمیزان بالایی از ازن محلول و همچنین مخلوطی از اکسنده ها را مانند پراکسید هیدروژن و رادیکال های هیدرواکسید تولید می کنند که موجب تاثیر سریع تر فرایند...

دستگاه های تصفیه و ضدعفونی آب استخر

دستگاه های تصفیه و ضدعفونی آب استخر

دستگاه های تصفیه و ضدعفونی آب استخر: این سیستم برای ضدعفونی استخرهای خصوصی طراحی شده و در ابعاد استخرهای خانگی، استخرهای مجموعه های مسکونی و استخر هتل ها قابل استفاده...