برچسب: بصورت دفنی

دستورالعمل استفاده از مخازن پلی اتیلن بصورت دفنی

دستورالعمل استفاده از مخازن پلی اتیلن بصورت دفنی

جهت استفاده از مخازن تولیدی شرکت کاسپین ارتباط عرشیا بصورت دفنی رعایت دستورالعمل های زیر ضروری است. بتدا چاله ای به ارتفاع مخزن و 50 سانتیمتر بیش از قطر موردنظر...