برچسب: بارهای الکتریکی

استفاده از الکترودیالیز در نمک زدایی

استفاده از الکترودیالیز در نمک زدایی

الکترودیالیز (Electrodialysis) در الکترودیالیز معکوس، مشابه با اسمز معکوس، از یک ممبرین استفاده می‌شود، اما یک بار الکتریکی به محلول منتقل می‌شود تا یون‌های فلزی از یک طرف جذب قطب...