برچسب: امکانات پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری

تجهیزات مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری

تجهیزات مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری

تجهیزات مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری فاضلاب ناشی از حمام خانگی، لباسشویی ها و پساب خروجی از آشپزخانه با عنوان آب خاکستری نام برده می شود. بار آلی...