فرآیند نرم کردن آب با زئولیت

در این فرایند از ماده ای شن مانند به نام زئولیت ( طبیعی یا مصنوعی ) که در یک بستر صافی قرار می گیرد استفاده می کنند این ماده خاصیت تبادل پایه دارد زمانی که آب سخت  سیستم  عملیاتی آب تغذیه با فرایند گرم کردن بخار رابا آب و مواد شیمیایی مخلوط میکند تا درجه خلوص لازم آب برای مولدهای بخار بزرگ حاصل شود .

از بستر زئولیت عبور می کنند کلسیم و منیزیم در ترکیبهای سخت از درون زئولیت عبور می کند و به جای آنها سدیم حاصل از زئولیت قرار می گیرد بنابراین بی کربنات کلسیم به بی کربنات سدیم وسولفات منیزیم به سولفات سدیم تبدیل می شوند چون هیچ یا از ترکیبات سدیم پوسته ساز نیستند این تبادل سختی آب را کاهش می دهد.

در این فرایند به طور پیوسته سدیم موجود در بستر زئولیت تدریجاً کاهش می یابد تا اینکه دیگر آب را به خوبی نرم نکند به همین جهت زئولیت را با آب نمک قوی به حالت اولیه بر می گرداند در نتیجه ی این عمل سدیم دوباره به زئولیت افزوده شده برای واکنش و حذف کلسیم و منیزیم آماده می شود آبهایی که با فرایند زئولیت تصفیه می شوند در آزمون صابون سختی صفر نشان می دهد ولی از نمکهای محلول سدیم سر شارند.

برای جلوگیری از به وجود آمدن کف روی آب و نیز خروج آب به همراه بخار می بایست با تخلیه ی به موقع غلظت این نمکها را در حد مشخصی که مناسب است نگه داشت وجود کربنات سدیم با در صد بالا در آب دیگ به دلیل خطر تردی که تحت شرایط معینی پیش می آید نامطلوب است بنابراین در آبهایی که سختی سولفاتی بیشتری دارند استفاده از سختی گیر زئولیتی بسیار مناسب است.

گاهی اوقات برای برطرف کردن سختی کربناتی پیش از سختی گیری با زئولیت از روش تصفیه با آهک استفاده می شود.

یک سختی گیر زئولیتی جدید با کنترل اتوماتیک در طی نرم کردن آب از میان بستر زئولیت به سمت پایین جریان دارد زمانی که ظرفیت سختی گیری زئولیت رو به اتمام است شیرهای اتوماتیک جریان به سمت پایین را مسدود و جریان به سمت بالا را باز می کنند تا مواد کثیف ته نشین شده حذف شوند سومین مرحله وارد کردن مقدار معینی آب نمک معمولی در بالای بستر است بعد از مدتی مناسب جریان آب نمک اضافی را می شوید و زئولیت را تمیز می کند که اکنون برای نرم کردن دوباره آماده است در واحدی که در تصویر دیده می شود شیرهای گوناگون موجود در زمان مشخصی که به وسیله ی کنتور آب تعیین می شود به طور اتوماتیک تغییر حالت می دهند.

The process of sand-like material called zeolite (natural or artificial) A filter is placed in the context of the use of property exchanges When hard water is the basic operating system with the heating boiler feed water Mixed with water and chemicals to the purity of the water required for steam generation is large.
Zeolite bed through a combination of calcium and magnesium in hard passes through the zeolite And replace it with sodium bicarbonate, calcium derived from zeolite is therefore Sodium bicarbonate, sodium sulfate, magnesium Vsvlfat to become like any shell or sodium compounds are not making this exchange will reduce water hardness
This process continues gradually reduced sodium in the zeolite bed Other water until soft, not well Therefore zeolites with strong salt water returns to the initial state As a result of the action of sodium was added to the zeolite Reaction and be prepared to remove calcium and magnesium water with zeolite filtration process are In the case of soluble salts of sodium soap but hardly zero indicates the Sharnd
To avoid the formation of foam on the water and the release of water vapor to be The salt concentration in the discharge time that is suitable to a certain extent There is a high percentage of sodium carbonate in water to keep the pot Tenderness risk that under certain circumstances it could be so bad Sulfate in waters that are more difficult Use a good water softener zeolite
Sometimes difficult to remove carbonate before softening With zeolite filtration method used with lime A new zeolite softener with automatic control over the softening Water flows down through the bed of zeolite When the softening capacity of zeolite is running out automatic valves
Block flow downward and upward flow of the open Remove dirty material deposited into the third stage Table salt is a certain amount of water in the bed After a while you get a good flow of extra salty water Zeolite is now clean and ready to soften again The same picture can be seen in the variety of existing valves at a certain time Which is determined by water meter automatically switches to

Second-hand boiler, steam boiler, steam boiler Svna, Radiator, strong salt water, soap hardness testing, the zeolite bed, bicarbonate, calcium, magnesium and calcium removal, the action of sodium, salt concentration, the process of softening, water softening process with zeolite, matter, sand, soluble salts of sodium, calcium and magnesium, automatic control

مطالب مرتبط