دیگ آب گرم یا بویلر آب گرم

شرکت کاسپین ارتباط عرشیا تولید کننده و سازنده و خرید و فروش دیگ آب گرم یا هیتر آبگرم

دیگ آب گرم (Hot Water Boiler) یا بویلر آبگرم، یک مخزن تحت فشار می باشد که در آن سیال عامل تحت فشار تا حداکثردمای 90 درجه سانتیگراد، گرم شده و مورد استفاده قرار می گیرد. آب به عنوان سیال عامل بیش تر بویلرها با ظرفیت حرارتی بالا توان ذخیره انرژی مورد نیاز را دارد.

دیگ های آبگرم در سیستم های گرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد و با جاسازی آن در موتورخانه ساختمان باچرخش آبگرم به مبدل های حرارتی ازجمله رادیاتورها و یونیت هیترو باانتقال حرارت می توان گرمایش محیط را تامین کرد.

دیگ های آبداغ نیز از انواع دیگر بویلر ها هستند که در فشار های بالاتر آب بالای 100 درجه سانتی گراد تولید می کنند.

شرکت کاسپین ارتباط عرشیا انواع بویلرهای آبگرم با علامت استاندارد را در ظرفیت های 65.000-5.000.00kcal/hrبابه کارگیری ازنیروهای فنی مجرب و متخصص تولید می نماید.

دیگ های آبگرم به دو صورت فایرتیوب و واترتیوب تولید می شودکه در مصرف عمومی جهت سیستم گرمایش از دیگ های فایرتیوب (آتش داخل لوله ها و آب پشت آن )استفاده می گردد.

حداکثر دمای مجاز آب در دیگ آبگرم 90درجه سانتیگراد و در دیگ آبداغ 130 درجه سانتیگراد می باشد.

متریال استفاده شده درساخت دیگ ها مطابق استاندارد B.S 1502 : 151-430از ورق ضدتنش (DN17155) 17mn4لوله های عبور دود مطابق استاندارد BS3059 ازنوع آتشخواربدون درز DIN17175-St35.8 می باشد.

کلیه فرآیندهای جوشکاری ، مطابق با استاندارد های بین المللی EN288-2 & EN288-3 ، تحت نظارت بازرس فنی ، طبق WPS های تایید شده با PQR ، و با استفاده از روش جوشکاری زیر پودری”Submerged arc welding (SAW) ” مورد تایید برای مخازن تحت فشار و همچنین الکترودهای مخصوص ( E-7018) انجام می شوند .

در پایان هر مرحله از تولید، ملی، تست های NDTغیر مخرب بر روی جوش ها انجام می گردد.

– دیگ ها بر روی شاسی سوار می شوند تا نیاز به اجرای فوندانسیون دیگر نباشد.

Arshia associated Caspian producers and manufacturer and sales of a boiler or hot water heater.
Hot Water Boiler (Hot Water Boiler) or hot water boiler, pressure vessel is one in which the fluid pressure to the maximum of 90 ° C is heated and used. Water as the working fluid than boilers with high heat capacity of the energy storage capability is needed.
Hot water boilers used in heating systems are embedded in the engine room and spa heat exchangers including radiators Bachrkhsh building and the heating unit can heat Heathrow Baantqal provided.
Bdagh Boilers are also other types of boiler water at a pressure higher than 100 ° C are produced.
Caspian relationship Arshia Steam Spa with a standard capacity utilization Aznyrvhay 65.000-5.000.00kcal/hr Baba technical expertise to produce.
Hot pot in two Fayrtyvb and Vatrtyvb routinely produced for the public consumption of heating Boilers Fayrtyvb (fire tube and water behind it) is used.
The maximum permissible temperature of 90 ° C hot water boiler and the boiler is Bdagh 130 degrees Celsius.
Material used for making boilers Standard BS 1502: 151-430 Zdtnsh sheet (DN17155) 17mn4 smoke through pipes BS3059 standard DIN17175-St35.8 is kind Tshkhvarbdvn seam.
All welding processes in accordance with international standards EN288-2 & EN288-3, under the supervision of technical inspection, in accordance with approved WPS PQR, and using submerged arc welding “Submerged arc welding (SAW)” approved for pressure vessels and special electrodes (E-7018) can be performed.
At the end of each stage of production, national, NDT non-destructive testing on welds is carried out.
– Boilers are mounted on the chassis so no need to run another foundation.

Boilers, hot water boilers, industrial boilers, hot water or hot water heater, boiler, Babylon, concrete boiler, boilers for sale, boiler for growing mushrooms, electric steam boilers, steam rice boilers, steam boilers, hospital boiler or boilers, boiler spa, steam boilers prices for mushroom cultivation

مطالب مرتبط