دیگ فولادی یا مسی؟

هنگامیکه مهندسی شروع به فکر کردن در باره نوع دیگ جهت استفاده در پروژه خاصی می کند ، نتیجه ای که نهایتا حاصل می شود انتخاب دیگ فولادی به جای دیگ مسی است. با وجودیکه دیگ های قطعاتی چدنی و دیگهایی که مبدل های حرارتی فولاد ضد زنگ در آنها بکار رفته است هم اکنون در بازار موجود بوده و در برخی پروژها مورد استفاده قرار می گیرند ، با این حال انتخاب دیگ فولادی همچنان انتخاب برتر محسوب می شود. درک تفاوت های طراحی دیگ با لوله های فولادی و دیگ با لوله های مسی از نظر کاربرد مناسب این مدل ها در تاسیسات حائز اهمیت است.

کاربرد دیگ های دارای لوله های فولادی مدتها قبل از دیگ های با لوله مسی شروع شده و محدوده تنوع مدلهای آن بسیار وسیع تر می باشد و انواع دیگ با لوله های آتش ، با لوله های آب ، با لوله های آب انعطافی (فلکس تیوب) و با لوله های آب مایل را در بر می گیرد.

در اکثر کاربردهای گرمایش آب در تاسیسات تجاری استفاده از دیگ های دارای لوله های انعطافی و لوله های آب مایل نسبت دیگ های دارای لوله های آتش رایج تر است.

اکثر مدل های لوله انعطافی دارای 5 فوت مکعب سطح گرمایشهستند. زیاد بودن مقدار سطح گرمایش تنها معیار برخی از مهندسان در انتخاب دیگ پروژه می باشد. اما سنجش توان یک دیگ تنها بر اساس میزان فوت مکعب سطح گرمایش امروزه دیگر یک نرم کاری قدیمی محسوب می شود. این نوع سنجش سالها پیش، زمانی که ذغال سنگ و گازوئیل و مازوت سوخت اغلب دیگ ها بودند و وجود سطح گرمایش اضافی برای مقابله با رسوب گیری ناشی از این سوخت ها اهمیت زیادی داشت ابداع شده است ، معیار سنجش مذکور این موضوع را که آیا طراحی دیگ قادر به جذب یکنواخت حرارت در تمام سطح لوله دیگ می باشد یا خیر در نظر نمی گیرد.

دیگ های مسی در اواخر دهه 1940 ، پس از جنگ جهانی دوم به بازار آمدند. برای اکثر مهندسان سالها طول کشیده است تا دیگ های لوله مسی را بر دیگ های لوله فولادی ترجیح دهند. مهندسان تاسیسات بزرگ احساس می کنند که دیگ های لوله مسی تنها از نظر پایین بودن قیمت بهترین انتخاب برای موتورخانه محسوب می شوند نه بهترین گزینه از جمیع جهات.

دیگ های لوله مسی در حدود 25 تا 30 % از مدل های دیگ با لوله انعطافی ارزانترند. پایین تر بودن قیمت اولیه دیگ های لوله مسی بطور خودبخودی نزد تعدادی از مهندسان به معنای کمتر بودن قابل ملاحظه طول عمر دیگ تلقی شده است. اما بسیاری دیگر نیز بر این باورند که دیگ های لوله مسی با لوله پره دار امروزه بهترین انتخاب برای ساختمانهای تجاری می باشد. پایین تر بودن قیمت اولیه و تقاضا برای راندمان های بالاتر ، انعطاف پذیری در انتخاب گزینه های تخلیه دود احتراق ، و نیاز به فضای نصب کوچکتر سبب گرایش بازار به سمت دیگ های لوله مسی شده است.

When engineers start thinking about the type of boiler used in a particular project, which may eventually result was achieved by selecting boiler steel boiler instead of copper. Understanding the differences in the design of boilers and boiler steel pipes with copper pipes according to the proper application of these models is important in installations.
the water pipes are interested in.

Most models have a 5 cubic feet of hose Grmayshhstnd. The only criterion for the excessive amount of heating surface of boiler engineers selected project. The assessment can only be based on the cubic feet of a boiler heating surface is soft, the other one is the old thing. able to absorb the heat evenly throughout the pot boiler tube surface is not considered or not.
Copper pots in the late 1940s, after the Second World War came to market. Most of engineers has taken years for copper tube boiler on boiler steel tube prefer. Great facility engineers feel that only the low price of copper tube boiler rooms are not the best choice for the best of all ways.
Copper tube boiler is about 25 to 30% cheaper models flexible tube boilers. Lower than the initial price of copper tube boilers automatically lower the number of engineers as the lifetime of the boiler were considered significant. But many others believe that the boiler tubes, copper finned tubes is the best choice for commercial buildings. Lower initial cost and the demand for greater efficiency, flexibility in the choice of combustion smoke evacuation options, and requires less installation space due to the tendency of the market is copper tube boilers.

Brqy, Arak, boiler boiler boiler boiler steel or brass on the Dyg, Msy, Dyg·hayy Hrarty, exchanger design efficiencies Balatr, Dyg, lifetime Dyg, flakes Tyvb, parts Chdny, flexible pipe applications Grmaysh, tubes Tsh, Fvlady, tube copper tube

مطالب مرتبط