دسته: شیر سختی گیر

شیر تمام اتوماتیک سختی گیر

متداول ترین روش جهت حذف سختی آب

متداول ترین روش جهت حذف سختی آب

متداول ترین روش جهت حذف سختی آب استفاده از دستگاههای سختی گیری نوع رزینی می باشد. اساس کار دستگاههای سختی گیری نوع رزینی استفاده از فرایند تبادل یونی توسط رزین...