دسته: سختی گیر مغناطیسی

سختی گیر مغناطیسی پکیج آب چیست

مزایای استفاده از سختی گیر مغناطیسی

مزایای استفاده از سختی گیر مغناطیسی

مزایای سختی گیرمغناطیسی :  -سختی گیرمغناطیسی  ازتشکیل رسوب درلوله هاوتجهیزات جلوگیری می کند . -سختی گیرمغناطیسی رسوبات ازقبل تشکیل شده راازجداره لوله هاوتجهیزات جدانموده وهمراه جریان آب دفع می کند...