کاربرد ژنراتور های ازن ozomax کانادا

کاربردهای ازن در ضدعفونی و تصفیه آب:

v     از بین بردن باکتری ها و ویروس ها

v     اکسید کردن آهن و منگنز و تبدیل آنها به ترکیبات نامحلول و قابل فیلتر

v     رسوب دهی فلزات سنگین

v     کنترل جلبک ها و تک یاختگان

v     از بین بردن رنگ و بوی آب

v     اکسید کردن مواد آلی و غیر آلی آلوده کننده آب

v     خنثی کردن بار سطحی مواد جامد معلق، لخته سازی و رسوب دهی آنها مزایای استفاده از گاز ازنُ

v     تولید در محل و عدم نیاز به تجهیزات انتقال و ذخیره سازی

v     کارایی بالا جهت ضدعفونی و اکسید کردن بدون مشکلات مربوط به جابجایی

v     عدم تولید محصولات جانبی مضر همچون تری هالومتان ها

v     تجزیه گاز ازن اضافی به اکسیژن  کاربرد ژنراتور های گاز ازن

v     تصفیه خانه های آب و پساب های صنعتی و شهری

v     صنایع غذایی و آشامیدنی از جمله کارخانجات تولید آب شرب و نوشابه و سایر نوشیدنی ها

v     استخرهای شنا، مجموعه های ورزشی، تفریحی و آبی

v     استخرهای پرورش آبزیان

v     تصفیه و ضدعفونی آب صنعتی موردنیاز کارخانجات و صنایع مختلف از جمله صنایع نساجی، داروئی، شیمیایی، پتروشیمی، نفت و …

Ozone applications for disinfection and water purification:

v eliminate bacteria and viruses

v oxidize iron and manganese into insoluble and Filters

v deposition of heavy metals

v Control of Algae and Protozoa

v removing color and odor of water

v oxidize organic materials and inorganic water pollutants

v neutralize the surface charge of suspended solids, flocculation and sedimentation are the benefits of ozone

v generated in situ with no need for transmission and storage equipment

v high efficiency for disinfection and oxidation without the problems associated with handling

v not produce harmful byproducts such as trihalomethanes

v Additional decomposition of ozone to oxygen, ozone generators use

v industrial and municipal water treatment plants and Zhsab

v Food and beverage industries including manufacturing plants, drinking water and soft drinks and other beverages

v, swimming pools, sports complexes, recreation and water

v aquaculture ponds.

v Industrial water treatment and disinfection requirements of various industries such as textile mills, pharmaceutical, chemical, petrochemical, oil and …

Vyrvs·ha, destroy bacteria and eliminate odor and color of water, ponds Bzyan, oxidizing agents oxidize non Ly, Ly, Sngyn, metal deposition Snty, wastewater applications Azn, applications of ozone gas generator

مطالب مرتبط