اولین تصفیه ای که در تصفیه خانه ها در مورد فاضلاب خام انجام می گیرد

 آشغالگیر، اولین تصفیه ایست که در تصفیه خانه ها در مورد فاضلاب خام انجام می گیرد. در ضمن آن مواد معلق درشت را از فاضلاب جدا می سازند. آشغالگیری، معمولاً با کمک صفحه های فلزی که سوراخ هائی به قطر چند میلیمتر تا چند سانتیمتر در آن ساخته شده و یا با کمک تورهای سیمی و به وسیله میله هائی که به صورت مایل در امتداد جریان فاضلاب قرار داده می شود انجام می گیرد.

آشغال گیری (Screening)

این واحد برای حذف مواد جامد درشت مانند چوب و پلاستیک استفاده می شود. آشغال گیرها، برای حفاظت پمپها و سایر وسایل مکانیکی و جلوگیری از گرفتگی شیرها وسایر ملزومات در تصفیه  خانه فاضلاب استفاده می شود.

آـشغالگیر آشغال گیر

انواع آشغال گیر

آشغال گیر دهانه درشت(Coarse Screen) این آشغال گیر ها  شامل میله های عمودی با فاصله ۱ سانتیمتر و بیشتر می باشد. جامدات زائد پشت میله ها در تصفیه خانه های کوچک به صورت دستی و در تصفیه خانه های بزرگ به صورت مکانیکی جمع آوری و دفع می گردد.

آشغال گیر دهانه ریز (Fine Screen) : از سیم های به هم پیچیده یا صفحه فلزی مشبک که بر روی یک دیسک دوار یا بشکه هایی سوار شده  و به شکل نیمه شناور درمسیر جریان قرار می گیرند

–      نوع و ترکیب و مقدار آشغال ها بستگی به نوع فاضلاب تخلیه شده ، شیب لوله های شبکه و وسعت منطقه تحت پوشش شبکه و شرائط خاص منطقه دارد.

–      فاضلاب های خانگی اکثرا حاوی کاغذ ، باقی مانده مواد غذایی، مواد سلولزی و به طور روزافزون اجسام یا اشیای پلاستیکی می باشند.

–      در رابطه با مقدار آشغال های جمع شده باید توجه داشت که این امر در ساعات مختلف شبانه روز متناسب با مقدار جریان ورودی به تصفیه خانه تابع نوساناتی است.

–      مقدار آشغال ها به ازای هر نفر در سال برای آشغال گیر های درشت ۵-۲ لیتر و برای آشغال گیرهای ریز حدود ۱۵-۵ لیتر پیشنهاد می شود.

آشغال گیر ها را می توان بر اساس شاخص های زیر دسته بندی نمود:

۱-     فاصله میله ها (e)

–      آشغال گیرهای محافظ ایستگاه های پمپاژ (e=60-200 mm)

–      آشغال گیرهای درشت (e=20-100 mm)

–      آشغال گیرهای ریز   (e<8-20 mm)

–      آشغال گیرهای بسیار ریز (e<8mm)

۲-     فرم آشغال گیر:

–      آشغال گیرهای میله ای راست

–      آشغال گیرهای خمیده

–      آشغال گیرهای شعاعی

–      آشغال گیرهای استوانه ای

–      آشغال گیرهای دارای اجزای متحرک

Shghalgyr the first treatment that is at the wastewater treatment plant is done. In addition, the coarse suspended solids are separated from the wastewater.آشغالگیری.
Junk-mking (Screening)
This unit is used to remove coarse solids such as wood and plastic are used. Instant junk, to protect pumps and other mechanical devices and prevent clogging of valves and other accessories used in wastewater treatment.
Shghalgyr dirt stuck
Types of dirt stuck
Dirt stuck in large openings (Coarse Screen) the rubbish stuck vertically a distance of 1 cm, including bars and more.
Dirt stuck tiny openings (Fine Screen): The twisted wire or perforated metal plate on a rotating disc or drum that is mounted to a semi-submersible flow path are
– Type and composition of the litter depends on the type of wastewater discharged, the slope of the pipe network and expand the network coverage area and the specific conditions of the region.
– Household waste often contains paper, food residues, cellulosic materials and plastics are increasingly the object or objects.
– The amount of trash per person per year to 5.2 liters and coarse dirt stuck to recycle small chuck of 15-5 liters is recommended.
Consuming junk can be categorized based on the following criteria:
1 Distance rod (e)
– Shielded chuck trash pump stations (e = 60-200 mm)
– Waste of coarse meters (e = 20-100 mm)
– Tiny chuck junk (e <8-20 mm)
– Junk chuck fine (e <8mm)
2 forms of dirt stuck:
– Chuck junk right bar
– Chuck junk curved
– Bearing chuck litter
– Cylindrical chuck junk
– Rubbish meters with moving parts

Shghalgyr span span Drsht, Shghalgyr Ryz, junk junk Ay, cylindrical chuck chuck chuck Shay, Khmydh, junk junk junk Ay, chuck sticks Gyry, Shghalgyr, The big refineries refineries refineries Ha, a small crude sewage effluents Home

مطالب مرتبط