نرخ شدت جریان در سیستم اسمز معکوس

نرخ شدت جریان در سیستم اسمز معکوس

یک سیستم RO بر مبنای نرخ شدت جریان تولید شده ، سنجیده می‌شود. انتظار می‌رود که یک سیستم RO 800 gpm ، به اندازه‌ 800gpm  آب تصفیه شده تولید نماید. معمولاً شدت جریان‌های ورودی و دفع شده ، برابر با مقادیر پیش‌بینی شده در جزئیات طراحی نیستند ( این مقادیر معمولاً با معلوم بودن نرخ شدت جریان آب تصفیه شده و درصد بازیافت محاسبه می‌شوند).

در برخی موارد ، ممکن است نرخ شدت جریان واقعی و طراحی شده‌ آب تصفیه شده در سیستم RO با نرخ شدت جریان موجود در “پلاک دستگاه” متفاوت باشد. در بیشتر مواقع ، به‌دلیل وجود منابع نامرغوب آب ورودی یا به‌ علت درجه حرارت پایین آب خوراک ، سیستم RO از طریق محاسبات طراحی دوباره ارزیابی می‌شود.

Rate of flow in the reverse osmosis system

An RO system is based on current rates of production, is measured. It is expected that a RO 800 gpm, as 800gpm produce purified water. Inflows and disposed generally equal to the predicted values ​​at the design details are not (this is usually unknown quantities of water flow rate and percent recovery calculated).

In some cases, it may be the actual flow rate of water in the RO system is designed to rate the severity of the “No Device” vary. Oftentimes, due to poor quality water sources or due to low temperature feed water, RO system via design calculations re-evaluated.

System RO, RO Systems RO system Snty, Mkvs, flow rate of water flow rates produced Shdh,

مطالب مرتبط