شرح خدمات شرکت کاسپین ارتباط عرشیا درباره تصفیه فاضلاب فاضلاب صنعتی

– طراحی ، ساخت و پیاده سازی سیستم  تصفیه فاضلاب انسانی- بهداشتی شامل:

پکیج های آماده فلزی سپتیک تانک تصفیه بیولوژیکی

– طراحی ، ساخت و پیاده سازی سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی شامل: آشغالگیر (مکانیکی و دستی) چربی گیر (CPI و API ) لجن فعال (AS و SBR ) بیوراکتورغشایی(MBR)

 مشاوره و تامین قطعات : مشاوره در زمینه انتخاب روش مناسب تصفیه فاضلاب صنعتی، انتخاب دستگاه ، انتخاب قطعات و افزایش کارآیی سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب صنعتی

ترسیم و ارایه نقشه های دقیق اجرایی جهت اجرا در کارگاه ساخت و یا سایت اجرایی آموزش اپراتور بهره برداری تجهیزات توسط پرسنل مرتبط و ارایه جزوات لازم کنترل و اندازه گیری پارامترها در آزمایشگاه مجهز تامین قطعات مصرفی انواع سیستم های تصفیه آب شامل :

– غشاهای نیمه تراوا (Hydronatics ، Osmosis ، CSM ، Filmtec)

– فیلترهای میکرونی (از رنج 1 تا 1000 میکرون)

– فیلترهای مخصوص صنایع دارویی (آنتی باکتریال تا رنج 0.2 میکرون)

– مخازن تحت فشار از جنس استنلس استیل ، فایبر گلاس (FRP) و کربن استیل

– پکیج های تزریق مواد شیمیایی (کلر ، اسید ، سود و …)

– ابزارهای کنترل کمی و کیفی آب (EC Meter ، Flow meter ، PH meter ، TDS Meter ، ORP Meter و غیره)

– انواع آنتی اسکالانت و اسیدهای شستشو – سیستم های تصفیه آب خانگی-فاضلاب بهداشتی

More promising energy services company efforts on waste water treatment plants:- Design, construction and implementation of human sewage sanitation include:Metal septic tank to package biological treatment

– Design, construction and implementation of industrial wastewater treatment systems include: Shghalgyr (mechanical and manual) and fat retention (CPI or API) activated sludge (AS and SBR) Byvraktvrghshayy (MBR)

Parts advice and counseling on the selection of appropriate methods for industrial wastewater treatment, device selection, selection of components and increase the efficiency of industrial water and wastewater treatment systems

Executive outlining and providing detailed maps to run in the workshop or site operator to exploit Education
Equipment, personnel and pamphlets relating to the control and measurement parameters used in laboratories equipped with parts for all types of water treatment systems include:

– Semi-permeable membranes (Hydronatics, Osmosis, CSM, Filmtec)

– Micron filters (the range 1 to 1000 microns)

– Filters for the pharmaceutical industry (Anti-bacterial to 0.2 micron range)

– Pressure vessels, stainless steel, fiberglass (FRP) and carbon steel

– Packages injection of chemicals (chlorine, acid, soda, etc.)

– Means of controlling the quality and quantity of water (EC Meter, Flow meter, PH meter, TDS Meter, ORP Meter, etc.)

– Types of antibiotics and acid wash Askalant – Household water-sanitation systems

Wastewater pollution Snty, types of anti Askalant, Snty, wastewater recycling of wastewater treatment plant effluents Snty, Snty, filters Mykrvny, vessels Fshar, paper industry wastewater treatment plant effluents Snty,

مطالب مرتبط