اولین نوع فرآیند نمک زدایی چیست

تقطیر (Distillation)

• روش تقطیر اولین نوع فرآیند نمک‌زدایی است که در مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار گرفت (از سال 1950 شروع شد).

• در تقطیر حرارتی، آب تا رسیدن به نقطه جوش خود گرم می‌شود و سپس بخار آن محبوس شده و به مایع تبدیل می‌گردد.

• تقطیر تحت خلاء، در اصل با کمتر کردن فشار نسبت به فشار اتمسفری، نقطه جوش آب را پایین می‌آورد و اجازه می‌دهد تا آب در دمایی بسیار کمتر از دمای جوش طبیعی بجوشد. به‌دلیل کاهش دما، در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود.

تقطیر سریع چند مرحله‌ای (Multistage Flash Distillation)

این روش رایج‌ترین نوع تقطیر است و در برخی از منابع اشاره شده است که، در سراسر جهان، تقطیر سریع چند مرحله‌ای، آب بیشتری را نسبت به دیگر اشکال تقطیر تولید می‌کند ( اگر چه تعداد این نوع از تأسیسات نسبت به دیگر انواع آب شیرین کن کمتر می‌باشد).

در تقطیر سریع چند مرحله‌ای، آب دریای ورودی را گرم کرده و فشار آن‌را کم‌ می‌کنند، به‌طوری که آب به‌سرعت به بخار تبدیل می‌شود. این فرآیند از یک مرحله تشکیل شده است که این مرحله نیز شامل تعدادی از مراحل سری می‌باشد و هر کدام از آن‌ها دارای فشار پایین‌تری هستند. مایع حاصل از بخار، جمع‌ آوری می‌گردد.

الکترودیالیز (Electrodialysis)

• این روش شامل حذف نمک توسط عملیات جدا سازی و جمع‌آوری اجزای شیمیایی آن، از طریق الکترولیز می‌باشد.

• در این مورد، استفاده از آب لب‌شور زیر زمینی یا آب سطحی، مناسب‌تر از آب دریا  است زیرا وقتی سطح شوری بیشتر از تقریباً 10 g/l باشد، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌باشد.

• از سال 1960 از این روش در موارد تجاری استفاده شد.

Distillation (Distillation)

• Distillation desalination process is first used on a large scale (began 1950).

• Heat the distilled water to reach its boiling point and its vapors condense into liquid is trapped.

• distillation under vacuum, in principle, with less pressure than atmospheric pressure, the boiling point of water slows down and allows
The water to boil at temperatures much lower than the normal boiling point. Due to the reduced temperature, energy is saved.

Fast multi-stage distillation (Multistage Flash Distillation)

The most common method of distillation and some sources suggest that worldwide, fast multi-stage distillation, distillation produces more water than other forms
(Although the number of these types of facilities is less than other types of desalination).

In a fast multi-stage distillation, heat and pressure to reduce their intake of sea water, as the water turns to steam quickly.ا. Liquid from the vapor is collected.

Alktrvdyalyz (Electrodialysis)

• This procedure involves the removal of salt by the separation and collection of its chemical components, is through electrolysis.

• In this case, the use of Lbshvr underground water or surface water, sea water is better because when the salinity level of approximately 10 g / l, it is not economically viable.

• Since 1960, this technique was used in commercial cases

Hrarty, distillation distillation distillation under Khla’, Alktrvdyalyz, Zmyny, Lbshvr water below the rapid isolation of Mrhlhay, Shymyayy, fine collection Shymyayy, components Atmospheric Pressure

  • نمک تصفیه آب

مطالب مرتبط