بازیافت در سیستم اسمز معکوس

بازیافت در سیستم اسمز معکوس

بازیافت (که بعضی اوقات “تبدیل” نامیده می‌شود) عبارتی است که توضیح می‌دهد چه‌درصدی از حجم آب ورودی “بازیابی” یا تصفیه شده است. معمولاً ، مقدار بازیافت در سیستم RO تقریباً بین 50 تا 85 درصد است ، در بیشتر سیستم های طراحی شده مقدار بازیافت 75درصد درنظر گرفته می‌شود. ( مقدار بازیافت در مدول‌ ممبرین با بافت مارپیچی از 10 تا 15 درصد متغیر می‌باشد ). اگر مقدار بازیافت یک سیستم مساوی با 75 درصد باشد یعنی به‌ازای هر 100gpm  جریان ورودی ، 75 gpm  آب تصفیه شده و 25  gpm جریان غلیظ شده تولید خواهد شد. مقدار بازیافت از طریق معادله‌ زیر محاسبه می‌گردد:

100 ×(شدت جریان آب خوراک/شدت جریان آب تصفیه شده) = ٪بازیافت

در مقدار بازیافت برابر با 75٪ ، حجم جریان غلیظ شده مساوی با یک چهارم حجم جریان ورودی است. اگر فرض شود که ممبرین تمام جامدات حل‌شده را در خود نگه دارد ، کل آنها در یک چهارم از حجم آب ورودی قرار می‌گیرند. ازاینرو ، غلظت جامدات حل‌شده‌ و نگه‌داشته شده ، چهار برابر مقدار آن در جریان ورودی است. (تا وقتی ‌که کل جامدات حل‌شده توسط ممبرین نگه‌داشته نشده باشند ، این مقدار فقط یک تقریب محسوب می‌شود). این مقدار “ضریب غلظت” نامیده می‌شود. در مقدار بازیافت برابر با 50 درصد ، حجم جریان غلیظ شده مساوی با نصف جریان آب ورودی است. در این حالت ، غلظت جامدات حل‌شده دو برابر می‌شود ، زیرا ضریب غلظت مساوی با 2 است. جدول 1 ضریب غلظت را به‌عنوان تابعی از مقدار بازیافت نشان می‌دهد. درک مفهوم غلظت جریان دفع شده نیز مهم است زیرا سطحی از ممبرین که با جریان غلیظ  شده در تماس است ، سطحی است که بر روی آن لای و رسوب تشکیل می‌شود.

جدول 1 ضریب غلظت به‌عنوان تابعی از مقدار بازیافت

بیشتر شدن بازیابی ، باعث می‌شود که مقدار آب دفع شده کاهش یابد. هر چند ، بیشتر شدن مقدار بازیابی باعث کمتر شدن خلوص آب تصفیه شده نیز می‌گردد.  مثال نشان داده شده در شکل 1 را ببینید. در انتهای جریان ورودی بر روی ممبرین ، غلظت جریان ورودی مساوی با 100ppm  است ، درصورتی‌که مقدار بازیافت برابر با 0 درصد می‌باشد ، و 2 درصد از کل جامدات حل شده (TDS) از ممبرین عبور می‌کنند. مقدار صحیح نفوذ در این نقطه مساوی با تقریباً 2ppm  است. هنگامی‌که جریان آب ورودی از روی سطح ممبرین‌های بیشتر و بیشتری عبور نماید ، آب بیشتری نیز بازیابی می‌شود. در مقدار بازیافت برابر با 50 درصد ، ضریب غلظت مساوی با 2 است ، بنابراین اکنون غلظت آب ورودی تقریباً برابر با 200 ppm  می‌باشد. اکنون غلظت آب تصفیه شده در این نقطه مساوی با 4 ppm است. در مقدار بازیافت برابر با 75 درصد ، ضریب غلظت برابر با 4 است ، بنابراین اکنون غلظت جریان آب ورودی تقریباً مساوی با 400 ppm  می‌باشد. غلظت آب تصفیه شده در این نقطه برابر با 8 ppm  خواهد بود. ازاین‌رو بازیابی بیشتر باعث کم شدن خلوص محصول می‌شود.

طراح سیستم RO ، مقدار بازیابی را برای سیستم انتخاب می‌کند ؛ این مقدار مربوط به خاصیت ممبرین نمی‌باشد. طراح باید بین بازیابی بیشتر و در نتیجه کاهش مقدار آب غلیظ و خارج شده و نیز کاهش مقدار خلوص آب تصفیه شده توازن ایجاد کند

Waste Reverse Osmosis System

Recycling (sometimes “turn” is called) is a term that describes the volume of water entering Chhdrsdy “recovery” or refined. Usually, the amount of recovery for the RO system is approximately between 50 to 85 percent in most systems designed to recycle 75% of the amount to be taken into account. (The recovery of the membrane module, spiral texture is variable from 10 to 15 percent). If recycling is a system that is equal to 75 percent of 100gpm Bhazay flow, 75 gpm and 25 gpm flow of condensed water will be produced. Recycled content is calculated by the following equation:

100 × (feed water flow / water flow) =% recycled

The recycling rate of 75%, concentrated flow volume equal to a quarter of the size of the input. If it is assumed that all solids Hlshdh membrane to keep the whole they are a quarter of the volume of incoming water. Thus, the concentration of solids Hlshdh and held four times its value in the input stream. (Not until the solids are retained Hlshdh by the membrane, this value is only an approximation). This is the “concentration ratio” is called. The recycling rate of 50%, a volume equal to half the water flow is concentrated. In this case, Hlshdh solids concentration is doubled, the concentration ratio is equal to 2. Table 1 shows that the coefficient of viscosity as a function of the amount recovered. Understanding the concept of disposal is also important because the surface of the membrane is in contact with concentrated flow, the surface on which it is made up of silt and sediment.

Table 1 Concentration ratio as a function of the amount recovered

More to recover, causing the water content is reduced disposed. However, most of the recovery will reduce the purity of water. See the example shown in Figure 1. At the end of the input stream on the membrane, the concentration of the input current is equal to 100ppm, if the amount recovered is equal to 0 percent and 2 percent of total dissolved solids (TDS) from the membrane through. The right amount of influence at this point is equal to about 2ppm. When water flows over a surface Mmbrynhay pass more and more, more water will be restored. The recycling rate of 50%, the concentration ratio is equal to 2, so now the water level is approximately 200 ppm. All concentrations of purified water at this point is equal to 4 ppm. The recycling rate of 75%, a concentration factor of 4, so the flow of water is approximately equal to 400 ppm. Concentration of the filtrate at this point would be equal to 8 ppm. Thus further reducing the purity of the product is retrieved.

System Designer RO, the recovery rate for the system is chosen, the value of the property, not the membrane. The designer should further recovery and thus reduce the amount of heavy water purity and out and also reduce the amount of water balance

Mkvs, osmosis system RO system recovery factor Mkvs, Ghlzt, system designer RO, Hlshdh, solids recovery in the RO, the water purification membrane Shdh,

مطالب مرتبط