اشکال استفاده از اسمز رو به‌جلو برای نمک زدایی

برای نمک‌زدایی روش‌های متعددی وجود دارد که در متن زیر توضیح داده می‌شوند. اسمز معکوس در حال حاضر رایج‌ترین نوع نمک‌زدایی است و تقطیر سریع چندمرحله‌ای روشی است که هم‌اکنون بیشترین مقدار آب را شیرین می‌کند.

اسمز رو به‌جلو (Forward Osmosis)

در اسمز رو به جلو از فرآیند اسمز طبیعی استفاده می‌شود؛ یک ماده از منطقه‌ای با غلظت کم به منطقه‌ای با غلظت بالا حرکت می‌کند. هزینه‌ی لازم برای انجام این فرآیند معمولاً نصف هزینه‌ی اسمز معکوس است، زیرا برای تکمیل فرآیند انرژی کمتری استفاده می‌شود. به‌جای وارد کردن نیرو به محلول و ایجاد اختلاف فشار، این فرآیند اجازه می‌دهد که این کار به‌طور طبیعی انجام شود. در هنگام نمک‌زدایی از آب، محلولی از آب دریا از میان یک غشای نیمه تراوا به‌سمت محلولی که غلظت زیادی از نمک‌های آمونیاک دارد حرکت می‌کند، در نتیجه نمک‌های دریا در طرف دیگر ممبرین باقی می‌مانند. سپس، محلول گرم می‌شود تا نمک آمونیاک تبخیر شده و برای استفاده مجدد آماده گردد.

اشکال اصلی در مورد اسمز رو به‌جلو، داشتن پتانسیل بسیار زیاد آن است، اما هنوز هم نمک‌زدایی در مقیاس بزرگ، کاری جدید محسوب می‌شود و بنابراین نیازمند بودجه و پژوهش جهت بررسی امکاناتی است که بتواند آن را اصلاح کند و موجب کاهش هزینه‌های مربوط به انرژی شود.

 There are several approaches to desalination are described in the following text. Reverse osmosis desalination is currently the most common type of fast multi-stage distillation method that is currently the largest amount of fresh water.

Thus Bhjlv osmosis (Forward Osmosis)

The normal osmosis process used in forward osmosis, a substance from an area of low concentration to an area of high concentration moves. The cost for this process is usually half the cost of reverse osmosis, because less energy is used to complete the process. Instead of creating a pressure difference to force a solution, this process allows the work normally done. On the desalinization of water, a solution of seawater through a semi-permeable membrane moves towards a solution that has a large concentration of ammonia salts, sea salts thus remain on the other side of the membrane. Then, the solution is heated to evaporate the ammonia salt and it is ready for reuse.

The main drawback of RO’s Bhjlv, having its immense potential,
Large-scale desalination, but still, what is new and therefore in need of funding and research to explore options that would fix it
And reduce energy costs.

مطالب مرتبط