استفاده از الکترودیالیز در نمک زدایی

الکترودیالیز (Electrodialysis)

در الکترودیالیز معکوس، مشابه با اسمز معکوس، از یک ممبرین استفاده می‌شود، اما یک بار الکتریکی به محلول منتقل می‌شود تا یون‌های فلزی از یک طرف جذب قطب مثبت شده، و یون‌های دیگر (مانند نمک) به‌طرف قطب منفی در سوی دیگر کشیده شوند. بارهای الکتریکی به‌صورت دوره‌ای معکوس می‌شوند تا ممبرین دچار آلودگی بیش از حد نشود، پدیده‌ای که معمولاً در الکترودیالیز منظم رخ می‌دهد.

یون‌هایی که بر روی دو صفحه قرار می‌گیرند می‌توانند برطرف شوند، و آب خالص پشت سر را ترک ‌کنند. اخیراً گزارش شده است ممبرین‌هایی تولید شده‌اند که در برابر کلر مقاوم هستند و در مقایسه با اسمز معکوس یون‌های مضر بیشتری (نه تنها نمک) را حذف می‌کنند. مشکل اولیه‌ی الکترودیالیز معکوس، هزینه مربوط به سرمایه‌گذاری جهت ایجاد تأسیسات، و نیز هزینه‌های انرژی می‌باشد.

Alktrvdyalyz (Electrodialysis)

The reverse Alktrvdyalyz similar to reverse osmosis, a membrane is used, but an electrical charge is passed through a solution of metal ions adsorbed on the one hand the positive pole, and other ions (such as salt) are pulled towards the negative pole on the other side. Electrical charges are reversed periodically so as not to be too contaminated membrane, a phenomenon which usually occurs on a regular Alktrvdyalyz. Ion that can be placed on the screen disappear, and leave the water behind. It was recently reported that the chlorine-resistant Mmbrynhayy were produced and compared to RO are more harmful ions (not just salt) have been removed. Reverse Alktrvdyalyz initial problems, the cost of the investment to build the facility, and the cost of energy.

Alktrvdyalyz, Alktrvdyalyz Mkvs, loads Alktryky, Sabvn, Water Purifier Water Purifier Water Purifier Snty, Industrial ro, industrial water purifier Mshhd, pole Mnfy, metal ions

مطالب مرتبط