مزایای دی اریتور حرارتی تصفیه فرار

  • کاهش یافتن اکسیژن محلول به میزان کمتر
  • کاهش یافتن میزان دی اکسید کربن آزاد در آب به میزان ناچیز
  • کارآیی بالا در محدوده 3 تا 100 درصد دبی ورود به سیستم

  • کاهش یافتن میزان زیرآب زنی دیگ بخار با توجه به تقلیل یافتن آب جبرانی
  • کاهش یافتن میزان خوردگی در خطوط برگشتی کندانس به دلیل حذف اکسیژن و دی اکسید کربن
  • تعبیه سیستم مناسب جهت بازیابی گرما از گازهای خروجی
  • جلوگیری از شوک حرارتی به دلیل افزایش درجه حرارت آب جبرانی تا درجه حرارت بخار
  • به حداقل رساندن بخار هدر رفته و صرفه جویی در میزان مصرف آب و انرژی
  • کاهش یافتن هزینه های جاری به دلیل عدم نیاز به استفاده از مواد شیمیایی گاز زدا
  • کاهش یافتن هزینه های تعمیرات و نگه داری

Carbon dioxide emissions, boiler, high efficiency, reduced by the amount of corrosion, condensation, remove oxygen, thermal shock, temperature, steam, minimizing steam, gas, chemical chelation,

Decrease in dissolved oxygen less
Decrease the amount of free carbon dioxide in water as low as
High efficacy rate ranging from 3 to 100% of the log
Reduced due to the reduced amount of underwater woman boiler make-up water
Decrease the rate of corrosion in condensate return lines due to the removal of oxygen and carbon dioxide
Embedded systems for heat recovery from exhaust gases
Avoid thermal shock due to compensatory increases in water temperature and steam temperature
To minimize heat loss and save energy and water consumption.
Reduced running costs because of the need to use chemicals, gas debugger
Decrease the cost of repairs and maintenance

مطالب مرتبط