فرآیند لجن فعال – هوادهی ممتد EAAS

به طور کلی در فرآیند تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده (Extended Aeration) جریان از نوع اختلاط کامل ویا نهرگونه است ومدت زمان ماند هیدرولیکی نیز حدود ۱۸ تا ۳۶ ساعت می باشد.

حجم لجن تولیدی در این  فرآیند  تصفیه فاضلاب (EAAS) در مقایسه با سایر فرآیندهای تصفیه فاضلاب به روش  لجن فعال کمتر می باشد. علاوه بر این  لجن بدست آمده از این  روش تصفیه  (EAAS )پایدار بوده و به خوبی آبگیری و خشک می گردد. همچنین زمان ماند هیدرولیکی بالا، تحمل این  سیستم را نسبت به ایجاد شوک های ناشی از افزایش بار آلی، بیشتر کرده و عمل یکنواخت سازی نیز انجام می شود. در این  فرآیندشرایط سن لجن حدود ۳۰- ۲۰ روز توصیه شده است.مزیت اصلی این سیستم عمدتاً بصورت پیش ساخته در مناطقی که  دبی فاضلاب کم است ( m3/d 7500 <) مورد استفاده قرار می گیرد.

Frayndljn active, continuous aeration, extended aeration, Extended Aeration, hydraulic, water treatment plants,
EAAS,

In general, extended aeration activated sludge wastewater treatment processes (Extended Aeration) during the duration of complete mixing or Nhrgvnh hydraulic retention time of about 18 to 36 hours.

Volume of sludge produced in the wastewater treatment process (EAAS) compared to other wastewater treatment processes using activated sludge is lower. The sludge from the treatment regime (EAAS) is stable and well dewatering and drying. Also, HRT, high tolerance to shock the system caused by the organic load increases, more and integration operations are carried out. The sludge age of approximately 30 to 20 days is recommended Frayndshrayt main advantage of this system is built largely in areas with low wastewater flow (m3 / d 7500 <) are used.

مطالب مرتبط