مقدار دفع در سیستم اسمز معکوس

مقدار دفع در سیستم اسمز معکوس

مقدار دفع عبارتی است که بیان می‌کند یک ممبرین چند درصد از ذرات ورودی را در خود نگه‌ می‌دارد. برای مثال ، مقدار 98٪ دفع برای سیلیکا یعنی این ‌که ممبرین 98 درصد از سیلیکای ورودی را در خود نگه می‌دارد و یا این ‌که 2 درصد از سیلیکای ورودی قادر خواهند بود از میان ممبرین عبور کنند و وارد جریان آب تصفیه شده شوند (این مقدار را “عبور نمک” می‌نامند).

مقدار دفع یک ذره‌ی مشخص با استفاده از معادله‌ی زیر محاسبه می‌شود :

[(Cf – CP)/ Cf] × 100 = ٪ مقدار دفع

که :

Cf = غلظت یک جزء خاص در جریان ورودی

CP = غلظت یک جزء خاص در آب تصفیه شده

توجه کنید که برای انجام محاسبه‌ دقیق ، برای تخمین غلظت خوراک و غلظت آب نمک به‌جای استفاده از غلظت لحظه‌ای خوراک ، باید از غلظت متوسط خوراک استفاده شود.

ضرورتاً مقدار عبور نمک ، بر خلاف مقدار دفع می‌باشد :

٪ مقدار دفع – 100 = ٪ مقدار عبور نمک

(CP – Cf) × 100 = ٪ مقدار عبور نمک

Rejection in reverse osmosis systems

Excretion phrase that expresses a membrane to keep some of the incoming particles. For example, a utilization of 98% for silica means that 98% of the silica membrane to keep the input or that 2 percent of flood
Entrance test will be able to pass through the membrane and into the water (this value to “pass the salt” is called).

Rejection of a particular particle is calculated using the following equation:

[(Cf – CP) / Cf] × 100 =% rejection

That:

Cf = concentration of a particular component in the input stream

CP = concentration of a particular component in water

Grade Level Tfkyk, Hydrvtasyvn, conventional membranes RO, RO Systems Mkvs, Qtbyt, amount Df, rejection rejection rejection Mnyzym, 98 Drsd, molecular ions of several membrane Zrfyty,

 

مطالب مرتبط