ژنراتور ازن استخری

 • ازن ژنراتورهای INSITUمیزان بالایی از ازن محلول و همچنین مخلوطی از اکسنده ها را مانند پراکسید هیدروژن و رادیکال های هیدرواکسید تولید می کنند که موجب تاثیر سریع تر فرایند تصفیه می شود. تمام اکسید کننده ها در حذف CODو میکروارگانیسم ها مشارکت دارند. این دستگاه توانایی تولید مستقیم ازن را، توسط فرایند تجزیه الکتروکاتالیستی دارد و به همین دلیل نیازی به کمپرسور، ونتوری، خشک کن هوا و یا اکسیژن ساز را نسبت به ژنراتورهای گازی ندارد.

  مشخصات :

  • تولید ازن از آب
  • عدم نیاز به کمپرسور، خشک کن هوا، اکسیژن ساز و تزریق کننده ازن
  • کنترل اتوماتیک جهت تولید مداوم ازن
  • بدون نیاز به هزینه نگهداری
  • مناسب برای نواحی که آب نرم با غلظت کمتراز 250 ppm داشته باشد

Ozone generators INSITU high levels of ozone dissolved and the mixture of oxidant such as hydrogen peroxide and hydroxide radicals are produced which affect the treatment process will be faster. All oxidizing microorganisms involved in the COD removal. It is capable of generating ozone directly by electro decomposition process and therefore requires a compressor, venturi, drier air or oxygen to the gas generator does.
View:
• Production of ozone in water
• No need for compressors, air dryers, oxygen and ozone injector
• Automatic control for continuous production of ozone
• No need for maintenance
• suitable for areas that have soft water at a concentration of less than 250 ppm

Snty, water treatment pilot water treatment, industrial water treatment system, oxidizing Ha, electro catalysis, water treatment equipment, water purification Astkhr, Azn, Astkhr, injection of ozone in water, removal of COD, Hydrvaksyd, pool ozone generator, gas generator , automatic control of ozone

مطالب مرتبط