موارد کاربرد چربی گیر

-1حذف روغن و چربی ها از فاضلاب جهت جلوگیری از گرفتگی لوله ها، منهول ها و دیواره چاه های جذبی

-2حذف مواد معلق و ذرات قابل ته نشینی از فاضلاب جهت جلوگیری از پر شدن سریع چاه جذبی و همچنین جلوگیری از انسداد و گرفتگی لوله ها و منهول های فاضلاب

-3پیش تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی و صنعتی و کاهش بار آلودگی فاضلاب

-4متعادل سازی کیفی و کمی فاضلاب درسیستم های تصفیه فاضلاب

-5 استفاده به عنوان ایستگاه پمپاژ

-1 Remove oil and grease to prevent clogging of sewer pipes, manholes and wall absorption wells
-2 Remove suspended solids and particle sedimentation of drainage wells to avoid filling fast absorption and prevent blockages and clogging pipes and sewer manhole
-3 Pre-treatment of sewage and industrial health and reduce sewage pollution
-4 Balancing quality and quantity of sewage waste water treatment system
-5 Used as a pumping station

Semi-industrial water treatment, industrial water purification methods, sales, industrial water treatment, water purification soft water, water purification soft water, household water treatment, water purification Branch, Water Safe site, Vatrsyf company, selling water purifier Safe, price Household water treatment soft water, water Purifier water prices Safe, Safe water agencies in Tehran, Water Safe

مطالب مرتبط